O przedszkolu

        FUNKCJONOWANIE: W chwili obecnej do przedszkola uczęszcza 117 przedszkolaków w pięciu grupach. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00. Przedszkole dysponuje 5 salami dydaktycznymi, gabinetem logopedycznym/gabinetem terapii pedagogicznej, szatnią, zapleczem kuchennym i dużym ogrodem.

 

        RADA PEDAGOGICZNA: Nasza Rada Pedagogiczna to nauczycielki posiadające pełne kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi, systematycznie pogłębiające swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

 

        RADA RODZICÓW: Działania edukacyjne przedszkola wspiera Rada Rodziców. Wspólnie z rodzicami podejmowane są ważne decyzje oraz organizowane uroczystości przedszkolne, festyny itp.

 

CELE: Cele naszego przedszkola są zgodne z nową podstawą programową i obejmują:

  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 
 Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

I. Zabawy dowolne dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela

II. Zajęcia dydaktyczne różnego typu, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

III. Pobyt na świeżym powietrzu organizowany przez nauczyciela (1/4 czasu w grupie 3- 4- latków, 1/5 czasu w gr. 5- latków)

IV. Zabawy i zajęcia dowolnie zaplanowane przez nauczyciela, w tym czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne

 

     WSPÓŁPRACA: Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami znajdującymi się na terenie Radlina i okolic. Są to m.in.: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim, Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie, Biblioteka Miejska w Radlinie,  Ochotnicza Straż Pożarna – Biertułtowy, Komisariat Policji w Radlinie, Straż Miejska w Radlinie, Ognisko Pracy Pozaszkolnej


 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę PP2 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo