Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji pp2.radlin.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-27.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które czasem nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Siwek, adres e-mail: pp2@radlin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 72 92 748. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi, ul. Mielęckiego 13, 44-310 Radlin

  1. Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną z dwóch furtek, a następnie drzwi wejściowe – otwieranych ręcznie. W jednostce nie ma obszarów kontroli.
  2. Budynek składa się z 4 części: piwnica, parter, piętro oraz poddasze. Aby dostać się na poziomy powyżej piwnicy i parteru, należy pokonać schody.
  3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
  5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Utworzono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przed wejściem do placówki od strony parkingu dzięki temu osoba niepełnosprawna lub ta, która ją przewozi, może zaparkować samochód na specjalnie wyznaczonym do tego stanowisku, tak aby mogła być jak najbliżej miejsca docelowego.
Ważne! Przy parkowaniu na stanowisku dla niepełnosprawnych karta parkingowa musi być widoczna za przednią szybą samochodową.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości

Koordynatorzy do spraw dostępności.

Funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią pracownicy Urzędu Miasta Radlin. Dane kontaktowe koordynatorów oraz pozostałe informacje dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin pod adresem https://radlin.pl/dostepnosc/

 

Data dodania: 2020-06-23 12:43:59
Data edycji: 2024-02-27 17:03:42
Ilość wyświetleń: 1581
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej