Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Organizacja zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie  prezentuje opracowane na podstawie rekomendacji  Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zasady rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w  placówce

 • Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Wychowankowie mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania    w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, zachowując zasady:
 1. a)   1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. b)   dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. c)    dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m,
 4. d)   opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • W miarę możliwości placówka ograniczy przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Rodzic w ścisłej współpracy z nauczycielem zapewnia szybki sposób skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, będzie zobligowany do odizolowania dziecka do odrębnego pomieszczenia zapewniając przy tym min. 2 m odległości od innych osób po czym niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z przedszkola (rekomendowany własny środek transportu).
 • Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 • Ustala się bezpieczne zasady korzystania z szatni :

- umieszczenie  środków do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni;

- zachowanie odległości 1,5 m w szatni między rodzicami z dziećmi;

- doprowadzanie dzieci do drzwi swojej sali z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m.

 • W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie placówki, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza się gromadzenie dzieci i rodziców.
Data dodania: 2020-08-25 12:55:06
Data edycji: 2020-08-30 10:52:05
Ilość wyświetleń: 248
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej